Stichting Op de kloet'n kom'

Diaconaal Noodfonds Westerwolde | SchuldHulpMaatje Westerwolde
Naam

Stichting Op de kloet’n kom’

RSIN

861083611

Bezoekadres

Dorpsstraat 137

969 PG Vriescheloo

ANBI erkenning

Stichting Op de kloet’n kom’ is door de belastingdienst als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI) erkend.

Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: D. Wolfs-Fontijn (Deborah)
  • Secretaris: J. Eefting (Jan)
  • Penningmeester: R.H.H. Weishaupt (René)
  • Bestuurder: H.J. Graber (Hendrik-Jan)
Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Ook kan geen van de bestuurders of andere personen al dan niet verbonden aan de stichting over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen is.

Doelstelling en Beleid

Doelstelling

Stichting Op Kloet’n Kom’ wil door middel van diverse projecten een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de stichting. De stichting start met het project SchuldHulpMaatje Westerwolde. Het project tracht mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en zonder verwijten te helpen met getrainde maatjes. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Beleid

De stichting heeft als algemeen doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en praktische ondersteuning in het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilliger het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening Vanuit deze doelen richt de stichting zich op mensen in drie (3) mogelijke fases van Schuldenproblematiek:
1. de preventieve fase, waarbij hoge schulden voorkomen kunnen worden;
2. de schuldhulpfase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is en een ‘schuldhulpmaatje’ als steuntje in de rug kan dienen;
3. de nazorgfase waardoor terugval voorkomen kan worden.

 

Het gehele beleidsplan kan worden gedownload door hier te klikken.

Actueel verslag van de activiteiten

De stichting geeft uitvoering aan het Diaconaal Noodfonds Westerwolde en SchuldHulpMaatje Westerwolde.

Dit doen wij door fondsen te weven bij particuliere fondsen en (overheids) subsidies. Tevens doneren de samenwerkende diaconieën en kerken regelmatig een tweede collecte of opbrengst uit activiteiten. Ook bedrijven doneren aan stichting op de kloet’n kom’.

Met deze bedragen helpen we mensen met acute nood waarbij niet gewacht kan worden. Ook helpen wij mensen structureel met financiële problemen of onkunde door ze te koppelen aan getrainde en gecertificeerde maatjes.

Op dit moment heeft SchuldHulpMaatje Westerwolde 4 opgeleide maatjes en nog 6 vrijwilligers in opleiding om maatje te worden en de eerste cliënten worden geholpen.

Het diaconaal noodfonds heeft de eerste kledingbonnen en boodschappenbonnen gegeven aan families die even steun nodig hadden.

Financiën

De activiteiten van Stichting Op de kloet’n kom’ worden grotendeels gefinancierd door subsidies van het kansfonds en de lokale overheid.
Het resterende bedrag wordt opgebracht door donaties van kerken, bedrijven en particulieren.

Doordat we later als gedacht de subsidies konden aanvragen hebben wij er voor gekozen om een gebroken boekjaar te hebben.
Het boekjaar loopt van 01-07-2022 tot en met 30-06-2023

Begroting 2022 – 2023

Inkomsten Uitgaven
Subsidie Kansfonds 9997 Personeelskosten 3600
Subsidie Lokale overheid 4423 Kosten SHM 4060
Bijdrage kerken 885 Opleidingskosten 4533
Sponsoring 2389 Kantoor- & Organisatiekosten 4250
Algemene kosten 1250
Totaal: 17693 17693

Resultaat 2022 – 2023

 

Inkomsten Uitgaven
Subsidie Kansfonds 10000 Personeelskosten 3000
Subsidie Lokale overheid 4423 Kosten SHM 3300
Bijdrage kerken 876 Opleidingskosten 6708
Sponsoring 237 Kantoor- & Organisatiekosten 1370
Algemene kosten 715
Totaal: 15536 15093

Samenwerkende Kerken: