Diaconaal Noodfonds Westerwolde

Stichting Op de kloet'n kom'

De diaconieën van de kerkelijke PKN gemeenten in de gemeente Westerwolde hebben enkele jaren geleden al de wens geuit om ook in de gemeente Westerwolde een diaconaal noodfonds op te gaan richten. Deze wens is in 2020 uitgekomen door het oprichten van de stichting Diaconaal Noodfonds Westerwolde.

De leden van het bestuur werden ondersteund door de diaconaal consulent armoede van de protestantse gemeenten in Oost Groningen, Christiaan Dekker.

Na 2 jaar op deze manier uitstekend gefunctioneerd te hebben kwam de kans om het project SchuldHulpMaatje te integreren in de stichting. Om de vlag de lading beter te laten dekken is er besloten om de naam van de stichting in 2022 te wijzigen in stichting Op de kloet’n kom’ Gronings voor ‘er weer bovenop komen’.

 

Missie Diaconaal Noodfonds Westerwolde

Het Diaconaal Noodfonds Westerwolde heeft als doel het verlenen van individuele acute en dringende (financiële) ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen en in de gemeente Westerwolde woonachtig zijn.

Visie Diaconeel Noodfonds Westerwolde

Mensen die in nood zijn worden door het Diaconaal Noodfonds Westerwolde in samenspraak met de plaatselijke diaconie zo snel mogelijk geholpen. Eerst wordt de acute nood gelenigd, daarna wordt bekeken hoe in wijsheid verder te handelen.

Mattheüs 25:35-36,40 (HSV)

35. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
36. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
40. …Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Rol in de hulpverlening

 • De afweging is of er op dat moment geen andere hulp voor handen is en of het gaat om schrijnende situatie
 • Bij twijfel kan er ruggespraak gehouden worden met het Noodfonds
 • Eigen verantwoordelijkheid van de diaconieën in alles.
 • De diaconieën zijn medeverantwoordelijk voor dat er voldoende geldmiddelen zijn om financiële hulp te kunnen bieden.
 • Wij vragen de diaconieën om één keer per jaar een collecte te houden voor het aanvullen van de pot van het Noodfonds
 • Uiteraard zijn er ook andere vormen van geldwerving mogelijk door de diaconieën, denk aan acties zoals een rommel/boekenmarkt.
 • Het Noodfonds zelf doet ook fondsenwerving.

Werkwijze hulpverlening

 • Hulpvragen gaan via de plaatselijke diaconieën
 • Is er financiële hulp nodig, dan wendt de plaatselijke diaconie zich tot het Noodfonds
 • De contacten lopen via de contactpersoon van de diaconie
 • De diaconieën bepalen wie de contactpersoon is namens hun diaconie is
 • De financiële contactpersoon van het Noodfonds is de penningmeester

Samenwerkende diaconieën: